maandag , 26 oktober 2020

Informatiebijeenkomst VFR-routes Lelystad Airport op 4 februari

Op dit moment is Lelystad Airport een luchthaven in ongecontroleerd luchtruim. Lelystad Airport wordt ontwikkeld voor groot commercieel verkeer en wordt daarmee een gecontroleerde luchthaven. VFR-verkeer moet dan vanwege de veiligheid vaste routes gebruiken in de directe omgeving van de luchthaven. Naarmate het volume van commercieel verkeer groeit neemt de ruimte voor VFR-verkeer af. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de routes vast.

Namens LVNL en CLSK nodig ik u uit voor een informatiebijeenkomst over het definitieve ontwerp van de VFR-routes rondom Lelystad Airport. Dit betreffen de nieuwe routes die zich binnen de CTR bevinden en zich uitstrekken tot vlak over de grens van de CTR. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een toelichting krijgen over de VFR-routes en kunt u daarover vragen stellen. Het ontwerp van de VFR-routes is inmiddels afgerond, wijzigingen aan het definitieve ontwerp zijn in deze fase niet meer mogelijk.

De bijeenkomst is op 4 februari om 16:00 uur bij het Aviodrome in Lelystad. Wij zijn vanaf 15:30 uur beschikbaar om u te ontvangen en verzoeken u om niet meer dan twee personen per organisatie af te vaardigen. We vernemen graag vóór 29 januari of u aanwezig bent bij de bijeenkomst. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan: consultatielelystad@lvnl.nl.

Terugblik ontwerpproces VFR-routes Lelystad Airport
In 2014 zijn de VFR-routes afgesproken aan de Alderstafel Lelystad. In aanloop naar het MER en luchthavenbesluit heeft hierover in 2014-2015 een informatie- en consultatieproces plaatsgevonden. Naar aanleiding van het consultatieproces van de IFR routes en bijhorend luchtruimontwerp in 2017-2018 is op verzoek van de GA het ontwerp van de CTR in het definitieve ontwerp aangepast. Deze is aanzienlijk kleiner geworden, waardoor de VFR-routes korter zijn geworden. AOPA en KNVvL hebben hierbij expertise ingebracht. In bijgaande figuur is zichtbaar hoe het definitieve ontwerp eruitziet. Dit ontwerp wordt in de eerste maanden van 2019 getoetst door ILT waarna het bij omschakeling naar een gecontroleerd veld van kracht wordt.

De vlieghoogtes op de VFR-routes aan de noordzijde MIKE ARR/DEP op 1500 ft AMSL en aan de zuidzijde BRAVO ARR/DEP op 1000 ft AMSL.

Gebruik VFR routes Lelystad Airport
De luchthaven Lelystad zal onder Special VFR condities bereikbaar zijn via de zuidelijke routes. In het najaar van 2018 vonden twee aanvullende veiligheidsonderzoeken plaats. Deze gingen over het gebruik van VFR-route BRAVO onder Special VFR condities, in relatie tot de plannen voor de realisatie van windturbines in Flevoland. Als gevolg van deze studies zijn de plannen voor windturbines gewijzigd zodat er minder windturbines in de nabijheid van de zuidelijke VFR route worden gerealiseerd. Deze studie leidde niet tot wijzigingen in het definitieve ontwerp van de VFR-routes.

Ook buiten de CTR zijn plannen voor de realisatie van windturbines. LVNL werkt enkele mitigerende maatregelen die de veiligheid voor VFR verkeer buiten de CTR moeten vergroten de komende periode verder uit. De goedkeuring van deze maatregelen door ILT is randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (VvGB) door de initiatiefnemers van het windpark. Deze mitigerende maatregelen vormen op dit moment geen onderdeel van het definitieve ontwerp van de VFR-routes. In het voorjaar zult u een uitnodiging ontvangen om uw inbreng ten behoeve van het ontwerp van de mitigerende maatregelen te leveren.

Informatie:
– Gezamenlijke brief inzake VFR routes aan gebruikers
– Veiligheidsanalyse mitigaties turbines Kokkeltocht
– CONCEPT_EH-AD-2.EHLE-VAC-1