dinsdag , 16 april 2024

Schiphol blijft binnen de normen

Den Haag, 29-9-2015 – Schiphol heeft de grenswaarden voor de externe veiligheid, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden. Dat blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol die op 29 september naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In deze rapportage doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verslag over vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol over de periode 1 november 2014 tot 1 mei 2015. Het gaat dan om de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen.

Overige bevindingen en acties      
De ILT heeft geen overtredingen geconstateerd in de regels voor het baangebruik of het gebruik van slots. Wel hebben drie luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing gekregen omdat ze zijn afgeweken van een voorgeschreven luchtverkeersweg. Daarnaast heeft LVNL een bestuurlijke boete gekregen voor een overtreding van één van de regels voor het luchtruimgebruik in de nacht (minimale vlieghoogte) die vorig jaar heeft plaatsgevonden.

Uit oogpunt van luchtverontreiniging en geurhinder moeten gezagvoerders van vliegtuigen op het platform gebruik maken van de vaste stroomaansluiting in plaats van de stroomvoorziening van het vliegtuig. Voor de overtreding van deze regel hebben 6 luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing gekregen.

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. De ILT brengt elk halfjaar een verslag uit over de veiligheids- en milieuaspecten rond het gebruik van Schiphol.