vrijdag , 21 juni 2024
Twente Airport

Inspraakperiode Technology Base (vliegbasis Twenthe)

Enschede, 24 juni 2016 – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede en Dinkelland hebben besloten om de ontwerp-besluiten voor Technology Base vrij te geven voor inspraak. 

De inspraakperiode voor Technology Base, de nieuwe benaming van het gebied van de voormalige vliegbasis Twenthe, vindt plaats van vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2016. Tijdens deze periode liggen de ontwerpversies van het Luchthavenbesluit, de provinciale gebiedsvisie, de actualisatie van de structuurvisie en de wijziging van de welstandsnota van de gemeente Enschede, en de bestemmingsplannen van de gemeente Enschede en Dinkelland ter inzage. Voor alle plannen is een gezamenlijk Milieu Effect Rapport opgesteld, dat ook ter inzage ligt. Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende deze periode een zienswijze (inspraakreactie) in te dienen bij de provincie Overijssel (voor provinciale documenten) en/of de gemeenten Enschede en Dinkelland (voor de betreffende gemeentelijke documenten).

 Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inspraakperiode vinden er drie inloopbijeenkomsten plaats van 18.30-21.00 uur op de volgende locaties:

  • dinsdag 5 juli: De Grolsch Veste, Colosseum 65, Enschede;
  • woensdag 6 juli: Café/Zalencentrum De Vereeniging, Dorpstraat 7, De Lutte;
  • donderdag 7 juli: Frans op den Bult, Hengelosestraat 8, Deurningen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden en om een toelichting te geven op de documenten en procedures.

Planning
Na het verwerken van de zienswijzen maken Gedeputeerde Staten een definitief voorstel voor het Luchthavenbesluit en de gebiedsvisie. Provinciale Staten stellen uiteindelijk op 12 oktober 2016 het Luchthavenbesluit en de gebiedsvisie vast. Burgemeester en Wethouders van Enschede maken een definitief voorstel voor de structuurvisie medio oktober 2016. Voor de bestemmingsplanwijzigingen maken beide colleges van Enschede en Dinkelland begin 2017 een definitief voorstel. Aansluitend hierop wordt in de gemeenteraden van oktober en begin 2017 een definitief besluit genomen.

Technology Base
Technology Base is de proeftuin voor bedrijven met een grote vernieuwingsdrang. Het onderscheidt zich qua opzet en inrichting van vrijwel alle reguliere bedrijventerreinen omdat het gebied ruig en ongepolijst is. Het is door de afgeschermde omgeving bovendien de ideale plek om mensen op te leiden en te trainen.

Technology Base bestaat uit de Twentse Safety Campus (TSC), een test- en trainingscentrum voor drones, een evenemententerrein (waar presentaties en events kunnen worden georganiseerd), Twente Airport, een locatie voor Advanced Materials en Manufacturing en 138 hectare natuur.

Kijk voor meer informatie over Technology Base op  www.technologybase.nl

Informatie over de procedures is te vinden op www.overijssel.nl/technologybase en www.enschede.nl/technologybase

Vliegveld Twente