donderdag , 25 juli 2024
Schiphol

Inspectie publiceert handhavingsrapportage Schiphol 2016

Hoofddorp, 17 mei 2017 – Schiphol is in 2016 binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, het totale volume van de geluidbelasting en de lokale luchtverontreiniging gebleven. Wel zijn lokaal normen voor de geluidsbelasting overschreden waarvoor in één geval de luchtvaartsector een maatregel van de ILT boven het hoofd hangt. Daarnaast hebben elf luchtvaartmaatschappijen dwangsommen gekregen omdat ze herhaaldelijk zonder (geldig) ‘slot’ in de nacht een start of landing op Schiphol hebben uitgevoerd. Dit staat in de handhavingsrapportage Schiphol 2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die vandaag is gepubliceerd.

De rapportage gaat over de naleving van veiligheids- en milieunormen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren en richt zich op het gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 oktober 2016). De ILT constateert hierin dat LVNL geen regels heeft overtreden voor het luchtruimgebruik. Ook zijn door LVNL en luchtvaartmaatschappijen de regels voor het baangebruik niet overtreden. Wel heeft de inspectie zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd omdat ze afweken van de voorgeschreven route.

Normen geluidsbelasting
In 2016 heeft Schiphol de normen voor de geluidbelasting in zes handhavingspunten overschreden. Dat zijn punten aan de zuidkant van de luchthaven en een handhavingspunt bij de Schiphol-Oostbaan. Bij Schiphol wordt gevlogen volgens de regels van het toekomstige nieuwe normen- en handhavingsstelselSchiphol (NNHS). Dat gaat uit van het bij voorkeur starten en landen op banen die voor zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk geluidhinder opleveren. Totdat dit nieuwe stelsel wettelijk van kracht is, moet de ILT toetsen aan het huidige stelsel met handhavingspunten.

Omdat op het nieuwe stelsel geanticipeerd wordt, leiden overschrijdingen die te maken hebben met het NNHS niet tot maatregelen van de ILT. Bij vijf van de overschreden punten was dat het geval. Voor de overschrijding in het handhavingspunt bij de Schiphol-Oostbaan kon de ILT die relatie met het NNHS niet vaststellen en bereidt de ILT een nog nader te bepalen maatregel voor die een overschrijding in dit handhavingspunt in 2017 moet voorkomen. Voordat de ILT de maatregel definitief oplegt, krijgt de luchtvaartsector gelegenheid om nog een zienswijze in te dienen. Indien de sector alsnog voldoende kan onderbouwen dat de overschrijding bij de Schiphol-Oostbaan het gevolg is van de toepassing van het NNHS, zal de ILT de maatregel niet doorzetten.

Overtredingen slots
In 2016 is het aantal luchtvaartmaatschappijen dat herhaaldelijk en zonder geldige reden tussen 23.00 uur en 07.00 uur vluchten op Schiphol heeft uitgevoerd zonder een voor de nacht toegewezen slot, sterk toegenomen. Elf luchtvaartmaatschappijen kregen hiervoor een last onder dwangsom (LOD) van de ILT. Van die elf hebben maatschappijen die nogmaals de fout zijn ingegaan inmiddels dwangsommen betaald van in totaal 345.000 euro. Eén luchtvaartmaatschappij, die al in oktober 2015 wegens ‘slotsmisbruik’ een last onder dwangsom opgelegd had gekregen, heeft in 2016 uiteindelijk een dwangsom van in totaal 300.000 euro moeten betalen. De LOD’s moeten ervoor zorgen dat het aantal ongeplande nachtvluchten en daarmee geluidhinder voor de omgeving van Schiphol zoveel mogelijk beperkt wordt.