zaterdag , 18 mei 2024
Lelystad Airport

Consultaties aansluitroutes Lelystad Airport naar Tweede Kamer

Den Haag, 1 december 2017 – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de rapportages van de consultaties over de aansluitroutes voor Lelystad Airport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belanghebbenden, waaronder bewoners, bedrijven, decentrale overheden, luchtruimgebruikers en diverse belangenorganisaties hebben gezamenlijk 6.718 reacties ingediend die samen 30.973 vragen bevatten. De meeste vragen zijn gericht op proces en besluitvorming (ruim 41 procent). Daarna zijn veel voorkomende thema’s compensatie, milieueffecten, uitgangspunten aansluitroutes, en ontwikkeling van de luchtvaart.

Veel reacties kwamen van actiegroepen, waarvan Red de Veluwe bijna 40 procent van alle reacties voor zijn rekening neemt, HoogOverijssel zo’n 16 procent en HoogoverWezep circa 5 procent. De internetconsultatie heeft ruim 300 reacties opgeleverd die aan de uitgangspunten voldoen en die een potentieel verbeterpunt bevatten. Alle verbetersuggesties zijn geclusterd in vijf aandachtsgebieden. Tevens nam de minister vandaag het advies ‘Een Ander Geluid’ van de bewonersdelegatie in ontvangst.

De voorstellen uit de consultaties en het advies van de bewonersdelegatie worden zorgvuldig bestudeerd en meegewogen in de besluitvorming over de aansluitroutes van Lelystad Airport.

Herwin vertrouwen: stel opening uit
De bewonersdelegatie die minister Van Nieuwenhuizen adviseert inzake de aanvliegroutes van vliegveld Lelystad kwam onlangs met haar advies ‘Een ander geluid’. Voorzitter van de delegatie Alexander ter Kuile licht het advies toe.

Opening stilleggen
“Wij hebben vastgesteld dat het vertrouwen in de Nederlandse overheid door het Lelystadproces ernstig is geschaad. Er zitten bewezen grote hiaten in zowel de besluitvorming als de procesuitvoering rond Lelystad. De bewonersdelegatie adviseert dan ook de opening uit te stellen tot het ministerie de wet- en regelgeving en procesvoering op orde heeft. De overheid kan hiertoe nog besluiten aangezien vliegveld Lelystad zo’n gering aantal vliegbewegingen kent dat de economische effecten van stilleggen nagenoeg nihil zijn, terwijl de vertrouwenswinst vele malen hoger is.”

Een ander geluid
“De titel van het advies is gebaseerd op de gevoelde gesloten overheidscultuur. Het ministerie heeft een gesloten groep adviseurs om zich heen en is toe aan een externe blik. De overheid dient vaker een thermometer in de samenleving te plaatsen om te ervaren hoe de samenleving denkt en voelt. Dit geldt ook voor de georganiseerde informatiebijeenkomsten die als eenrichtingsverkeer waren opgezet waarbij de overheid de inwoners kwam informeren, in plaats van de dialoog aan te gaan. Het realiteitsbeeld van de overheid is wezenlijk anders dan dat van de inwoners, terwijl het aan de overheid is om goed aangesloten te zijn bij het realiteitsbeeld van de samenleving. Dit advies is een signaal van de bevolking richting de overheid. Valt dat niet in vruchtbare grond, dan is dat een frappante situatie in de Nederlandse democratie.”

5.11 procedure
“De Tweede Kamer heeft haar besluit voor openstelling van vliegveld Lelystad in 2009 genomen op basis van onvoldoende inzicht en informatie over het proces en te weinig informatie over zowel de directe als de indirecte effecten.
De oorzaak hiervoor ligt in een samenloop van omstandigheden over langere termijn. Zo is het Nederlands luchtvaartbeleid niet gebaseerd op een integrale visie maar op een lappendekenaanpak, waar gedurende een periode van zestig jaar kleine stapjes zijn toegevoegd. Hét moment dat een vraagstuk complex wordt en het systeem onder druk komt te staan, heeft de lappendeken zijn einde bereikt. Daarnaast is de Nederlandse wet- en regelgeving grotendeels tweedimensionaal, wat betekent dat de derde dimensie nauwelijks wettelijk is gedefinieerd. De Wet Luchtvaart bevat artikel 5.11 over de consultatie van luchtruimwijzigingen. Dit artikel bestaat uit twee zinnen, waarin gesteld wordt dat de overheid iets in de Staatscourant moet meedelen. Dat biedt veel handelingsruimte, terwijl de communicatie beperkt kan blijven tot de Staatscourant. Een ernstige omissie.

Verder vormden de in juni 2017 bekendgemaakte aansluitroutes geen onderdeel van de Alderstafel. Daaruit maken wij op dat zij geen onderdeel vormen van de luchthavenwetgeving. Maar onder welke wet vallen de aansluitroutes? Wie draagt verantwoordelijkheid, welke procedures worden gevolgd? Een goed voorbereid proces had duidelijk moeten maken dat er elementen in dat proces zitten waar geen wet- en regelgeving voor bestaat.”

Randvoorwaarden invullen
“Wel doorgaan met Lelystad is onverantwoord. De voormalige staatssecretaris heeft duidelijke randvoorwaarden op schrift gesteld waaraan Lelystad moet voldoen voor de opening. Op minder dan anderhalf jaar van de openingsdatum zijn die randvoorwaarden nog steeds niet ingevuld. Hoe kan de overheid haar geloofwaardigheid behouden als zij haar eigen gestelde randvoorwaarden met voeten treedt? Hopelijk biedt het Lelystad dossier een intern leerproces, waarbij de geleerde lessen procedureel worden vastgelegd zodat de overheid versterkt uit dit proces kan komen. Wij beschouwen onszelf als een ontwikkeld land. Dan mogen dit soort uitglijders niet voorkomen.”

Link: een-ander-geluid

Resultaten internetconsultatie luchtruimgebruikers
Parallel aan de openbare internetconsultatie ‘Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport’ van 5 oktober tot en met 2 november 2017 liep de consultatie luchtruimgebruikers. In deze consultatie kregen onder meer de huidige klanten van Lelystad Airport, de belangenorganisaties voor de recreatieve luchtvaart en de grote luchtvaart de mogelijkheid te reageren en verbetervoorstellen te doen.

Voortgang Lelystad Airport
In juni 2017 zijn de ontwerp aansluitroutes gepresenteerd. Vervolgens zijn in de maanden september en oktober informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio, die zeer druk zijn bezocht. Aansluitend volgde de internetconsultatie. Uit veel reacties bleek dat  voor inwoners en anderen vaak niet duidelijk was op welke momenten inspraak mogelijk was. Ook is hierbij aangegeven dat men de informatievoorziening vaak mager vindt.

Dat maakt het des te belangrijker om structureel en tijdig volledige informatie te verschaffen en het besluitvormingstraject zo open en duidelijk mogelijk te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt in het vervolgtraject dat inwoners, bestuurders van gemeenten en provincies beter geïnformeerd blijven.

Vervolgtraject Lelystad Airport
De voorstellen voortkomend uit de consultaties en het advies van de inwoners worden bestudeerd en meegewogen in het besluit over hoe de ontwerp-aansluitroutes van Lelystad Airport precies worden. Minister van Nieuwenhuizen laat rond de jaarwisseling weten hoe de routes er uit gaan zien en welke verbetervoorstellen overgenomen worden. Zij zal dan tevens inzichtelijk maken welke geluidseffecten deze routes hebben. Hierover vraagt zij advies aan bij de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Vervolgens debatteert minister Van Nieuwenhuizen, waarschijnlijk eind januari, over het resultaat met de Tweede Kamer. Na het besluit ondergaan de aansluitroutes onder andere vliegveiligheidstesten en –simulaties. Vervolgens worden de aansluitroutes vastgesteld en gepubliceerd in de Luchtvaartgids.

Bron: Rijksoverheid