dinsdag , 28 mei 2024
Lelystad Airport

Minister kiest voor uitstel opening Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat niet in april 2019 open. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. “Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020.”

Veel mensen hebben zorgen over Lelystad Airport en de mogelijke gevolgen van de aansluitroutes op hun leefomgeving. De ontwerp-routes kwamen voor de zomer voor veel mensen onverwacht en fouten in de geluidsberekeningen schaadden het vertrouwen. Minister Van Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen. “Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is. Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zo maar weer hersteld is.”

De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer haar besluit over Lelystad Airport bekendgemaakt. Ze heeft op basis van de consultaties van mensen in de betrokken regio’s en luchtruimgebruikers en een advies van een bewonersdelegatie verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke vliegroutes van en naar het vliegveld. In totaal waren er in het najaar ruim 6000 reacties binnen gekomen op ontwerp-aansluitroutes. Bij de  aansluitroutes gaat het om de vliegroutes die lopen tussen de start- en landingsroutes in de omgeving van de luchthaven en het hoger gelegen (internationale) luchtruim.

Aanpassingen routes
De aanpassingen aan de aansluitroutes zorgen er voor dat er minder over woonkernen in het oosten van het land wordt gevlogen. De vliegtuigen gaan om de woonkernen van Lemmer, Heerde en Oene heen. Ook lijkt bij Ede een dergelijke oplossing mogelijk. Het natuurgebied Weerribben-Wieden en de noordelijke Veluwe worden zo veel mogelijk ontzien. Vanaf de Duitse grens tot Zwolle wordt zoveel mogelijk in een glijvlucht gevlogen waardoor er hoger gevlogen kan worden bij Lemelerveld. Bij de Zwolse wijk Stadshagen zal, bij gelijktijdig aankomend en vertrekkend verkeer, het naderende vliegtuig hoger gaan vliegen: in plaats van 900 meter op minimaal 1500 meter. Op de vertrekroute tussen Zeewolde en Biddinghuizen kan eerder worden geklommen waardoor vliegtuigen hoger over Biddinghuizen vliegen.

De minister vindt het belangrijk mensen duidelijkheid te bieden. Ze stelt als harde randvoorwaarde bij de herindeling van het luchtruim in 2023 dat de aansluitroutes van Lelystad Airport hoger komen te liggen. Ze legt daarnaast vast dat er tot de herindeling van het luchtruim maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen zijn vanaf de luchthaven. Lelystad Airport zal in het eerste jaar 4000 vliegtuigbewegingen van Schiphol overnemen. Het tweede jaar gaat het om 7000 vliegtuigbewegingen, waarna er vanaf 2022 maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn. Voor de lange termijn legt de minister vast dat er bij Lelystad Airport maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden. Dit maximum zal in het Luchthavenbesluit worden opgenomen.

MER Lelystad
Naast de vaststelling van de aansluitroutes zijn in samenwerking met luchtvaartadviesbureaus de fouten in de berekeningen voor de milieueffecten rapportage voor Lelystad Airport hersteld. Aan de onderzoeken voor de MER-actualisatie is meegewerkt door NLR, To70, Adecs Airinfra. Het bureau dBvision heeft een contra-expertise uitgevoerd en de bewonersdelegatie heeft ook hierover een advies uitgebracht.
Bij de actualisatie is gerekend op basis van de meest actuele inzichten, bijvoorbeeld voor wat betreft  de geluid- en prestatiegegevens van vliegtuigen die op Lelystad Airport gaan vliegen. De actualisatie laat onder meer zien dat de wettelijke contouren iets wijzigen. Een van de gevolgen is dat er twee woningen extra in aanmerking komen voor isolatie. Ook ligt het aantal bewoners dat valt binnen de contour voor ernstige geluidshinder lager dan de oorspronkelijke MER uit 2014. Omdat wettelijke contouren wijzingen, zal het Luchthavenbesluit worden aangepast.

Met het besluit van de minister geeft zij invulling aan de afspraak uit het regeerakkoord voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol. De nationale luchthaven is belangrijk voor de internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid. Het aantal reizigers groeit; zowel zakelijk als vakantieverkeer. De tweelingluchthaven in Lelystad gaat Schiphol ontlasten door een deel van de vluchten naar met name vakantiebestemmingen over te nemen. Schiphol kan zich hierdoor richten op de zakelijke en intercontinentale vluchten.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat er richting de opening nog een aantal belangrijke stappen moeten worden gezet. Zo zal de commissie voor de m.e.r. advies uitbrengen over de MER-actualisatie. Daarnaast wordt de verkeersverdelingsregel getoetst door de Europese Commissie. De verkeersverdelingsregel maakt deel uit van het zogeheten selectiviteitsbeleid waarmee de uitplaatsing van Schipholvluchten naar Lelystad wordt geregeld. Het gewijzigde luchthavenbesluit wordt voorgehangen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en er volgt advies van de Raad van State.

Minister Van Nieuwenhuizen wil bij het vervolgproces de regio’s goed betrekken: “Het simpele feit dat we op basis van de inspraak en het overleg met de mensen in de regio’s tot een beter resultaat zijn gekomen, maakt dat dit de weg is die ik verder wil bewandelen. Zorgvuldigheid bepaalt het tempo en niet andersom.”

Lelystad Airport