dinsdag , 28 mei 2024

Beroepsprocedure aanwijzingsbesluiten Natura 2000

Beroepsprocedure aanwijzingsbesluiten Natura 2000. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 29 april 2014 in de Staatscourant bekend gemaakt dat zij voor twee Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten heeft genomen. Het gaat om het Natura 2000-gebied Rijntakken (38), een samenvoeging van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten Uiterwaarden-IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden-Waal en Uiterwaarden Neder-Rijn, alsmede het Natura 2000-gebied Binnenveld (65).

Inzage aanwijzingsbesluiten
Tot en met dinsdag 10 juni 2014 liggen de twee definitieve aanwijzingsbesluiten ter inzage. Tevens zijn de besluiten tot die datum digitaal te raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 onder Stand van zaken Aanwijzingsbesluiten.

In beroep bij Raad van State
Belanghebbenden, oftewel personen die rechtstreeks gevolgen ondervinden van de aanwijzingen, kunnen in beroep gaan bij de Raad van State als ze het niet eens zijn met het besluit. Als eis wordt gesteld dat men hiervoor wel op het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor het betreffende Natura 2000-gebied moet hebben ingesproken via een mondelinge, schriftelijke of digitale zienswijze of het niet eens zijn met het besluit door een wijziging ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Tot en met 10 juni 2014 kunt u in beroep gaan.
Een beroepschrift dient u te richten aan: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.