woensdag , 24 april 2024
Teuge

Voorstel LVNL schokt recreatieve luchtvaart

Woerden, 26 juni 2017 – De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft met verbazing en ongeloof kennis genomen van het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om een vertrekroute voor de luchthaven Lelystad Airport te situeren pal over de luchthaven Teuge.

Dit betekent het einde voor het parachutespringen op Teuge. Vrije val springen zal bij de invoering van de nieuwe luchtverkeersroute niet meer mogelijk zijn. Het Nationaal Paracentrum Teuge zal haar deuren noodgedwongen moeten sluiten. Het NPCT is vorige week woensdag door de Directeur Luchthavens van IenM, drs. R.W. (Rob) Huyser telefonisch op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen.

Vrijdag zijn de NPCT en de directeur van de luchthaven Teuge in een door IenM belegde bijeenkomst te Nieuw-Milligen bijgepraat over het proces en de geplande routes.

Besproken werd het ontwerp aansluitingen routes Lelystad Airport. In dit ontwerp staat dat belangrijke uitgangspunten voor de aansluiting van het vliegverkeer van Lelystad Airport op het hogere luchtruim waren:
-​ ​Geen interferentie met het Schiphol verkeer;
-​ ​Behoud van de Militaire Missie Effectiviteit; en
-​ ​Zo veel mogelijk vermijden van woonkernen.

Met de bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Luchtstrijdkrachten (CLSK)  en IenM bekende belangen van de recreatieve luchtvaart is op geen enkele wijze rekening gehouden. In het ontwerp wordt slechts melding gemaakt van het feit dat het routeontwerpconcept grote impact heeft op valschermactiviteiten bij Teuge en op zweefvliegactiviteiten vanaf Lemelerveld.
Daarnaar gevraagd deelden de vertegenwoordigers van LVNL en CLSKmede dat het plannen van een route pal over Teuge niet hun eerste keuze was. Wat de achterblijvende reden is om toch voor deze variant te kiezen blijft vooralsnog onduidelijk. Buiten het overleg wordt beweerd dat de provincie Gelderland daar (grote) invloed op heeft gehad.

De uitgangspunten zijn vastgesteld in de zogenaamde ‘Alderstafel’. Een overleg waar de gebruikers van het betreffende luchtruim uit geweerd worden. Dat er wordt beslist over luchtruim, zonder daarbij de gebruikers te betrekken en oplossingen te bieden voor de gebruikers die nu in een onmogelijke positie worden gemanoeuvreerd, is voor de KNVvL onbegrijpelijk in een democratisch land.
Het plannen van een vliegverkeersroute over Teuge heeft ook grote gevolgen voor de luchthaven Teuge die in financieel opzicht in grote mate (50%) afhankelijk is van de inkomsten die zij verkrijgt uit het parachutespringen. Ook zullen de inwoners rond Apeldoorn en Deventer hinder ondervinden door laagvliegende verkeersvliegtuigen boven hun gemeente.

Uit de reactie van IenM blijkt dat het gaat om een voldongen feit. Weliswaar schrijft een artikel 5.11 (Wet luchtvaart) -procedure voor dat belanghebbenden worden geconsulteerd, maar gezien het feit dat er maar één keuze is, is de algemene verwachting is dat dit niet meer dan een dansje voor de bühne inhoudt.

Rapport toekomstvaste locaties voor de algemene luchtvaart (TGAL)
Op verzoek van de staatssecretaris is onlangs het project TGAL uitgevoerd. Dit naar aanleiding van het continue proces waarin luchtvaartterreinen gesloten worden en er geen alternatief aanwezig is.

Doelstelling van het project is te komen tot toekomstvaste oplossingen voor waar de kleine luchtvaart en met name luchtsporten haar activiteiten ondanks een toename van commerciële en militaire luchtvaart kan blijven uitoefenen. Het rapport, opgesteld door onafhankelijk procescoördinator Chris Lorraine, is het resultaat van een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstbestendige locaties.

Toekomstvastheid is door de procescoördinator beoordeeld aan de hand van de gewenste activiteit, luchtzijdige (on)mogelijkheden en levensvatbaarheid voor een exploitant/vereniging, voor een periode van globaal 25 jaar. In het rapport dat in februari 2016 is aangeboden aan de staatssecretaris van IenM, staat dat de GA sector Teuge als voorkeurslocatie aanmerkt voor het permanent hoog valschermspringen.

Tijdens een vorig jaar op 18 april gehouden symposium op de luchthaven Lelystad, dat geheel in het teken stond van ‘Toekomstvaste General Aviation Locaties’, hield KNVvL voorzitter Ronald Schnitker een pleidooi voor het behoud van de luchtsporten en het recht op toegang tot het luchtruim. Schnitker: “Luchtsporters hebben net zoveel recht op het gebruik van het luchtruim, als de commerciële en de militaire luchtvaart. Luchtsporters begrijpen heel goed dat er sprake is van prioriteitstelling, maar dat betekent niet dat zij zich zonder enige vorm van inspraak aan de kant hoeft te laten zetten”.

Hij pleitte er voor dat de General Aviation sector in het vervolg worden uitgenodigd aan tafel te zitten wanneer opnieuw aanpassingen van het luchtruim aan de orde zijn. Daarvan is nog steeds geen sprake. Ook bij de voorgenomen plannen m.b.t. de vliegroutes boven Teuge is de KNVvL als belangenpartij niet geconsulteerd. Het TGAL -rapport moet worden gezien als een beginpunt van een bestendige visie over waar en op welke wijze luchtsporten in Nederland mogelijk blijven. Door hoogtebeperkingen zijn de mogelijkheden voor parachutespringen in het westen en midden van het land sterk afgenomen. Om deze reden zijn hoogtesprongen nu met name op het vliegveld Teuge geconcentreerd.

Link:
www.knvvl.nl

Bron: KNVvl
Fotografie: Henny Wiggers