woensdag , 29 mei 2024
Amsterdam Airport Schiphol – Ground To Air 3

RLI brengt op 18 april 2019 zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit

Op donderdag 18 april 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Het advies wordt aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister bereidt momenteel een nieuwe Luchtvaartnota voor, waarin het rijksbeleid voor de luchtvaart wordt geactualiseerd. De kernvraag in de Luchtvaartnota is hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De raad wil met dit advies een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota.

Over het advies
De volgende vragen staan centraal: Is er een ander perspectief mogelijk in het luchtvaartbeleid? Zo ja, leidt dat nieuwe perspectief tot andere uitgangspunten in het rijksbeleid? Welke nieuwe beleidsopties komen daarbij in beeld?

Welke sturingsmogelijkheden bestaan er om die beleidsopties te verwezenlijken of, als die sturingsmogelijkheden nu beperkt zijn, hoe zouden die aangevuld kunnen worden?


In het advies vergelijkt de raad het luchtvaartbeleid met het beleid in andere belangrijke economische sectoren en mobiliteitssectoren. Op basis daarvan bepleit de raad om de luchtvaart in het rijksbeleid te behandelen als een gewone bedrijfstak. Hiervoor biedt het advies een aantal aanbevelingen.

Aanleiding en adviesvraag

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt momenteel een nieuwe Luchtvaartnota voor, waarin het rijksbeleid en de positie van de overheid ten opzichte van de luchtvaart wordt geactualiseerd. De kernvraag in de Luchtvaartnota is hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Op verzoek van de minister van IenW heeft de RLI een advies over luchtvaartbeleid opgenomen in het werkprogramma 2019 – 2020, dat een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving van mensen op gespannen voet met elkaar staan. Die spanning vraagt om een nieuwe manier van kijken in het luchtvaartbeleid. Daarom zet de raad de volgende vragen centraal in dit advies:

– Is er een ander perspectief mogelijk in het luchtvaartbeleid?
– Zo ja, leidt dat nieuwe perspectief tot andere uitgangspunten in het rijksbeleid?
– Welke nieuwe beleidsopties komen daarbij in beeld?
– Welke sturingsmogelijkheden bestaan er om die beleidsopties te verwezenlijken of, als die sturingsmogelijkheden nu beperkt zijn, hoe zouden die aangevuld kunnen worden?

Toelichting

Het advies richt zich op de luchtvaart in Nederland, met aandacht voor zowel de landzijde als de luchtzijde. Daarbij wordt onvermijdelijk de samenhang met de internationale luchtvaart meegenomen. De primaire focus ligt op de burgerluchtvaart, zowel vracht- als personenvervoer. Het advies heeft betrekking op de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens, het luchtverkeer en het luchtruim.

Planning

Op 18 april 2019 wordt het advies uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

prof. mr. N.S.J. Koeman, raadslid en commissievoorzitter
drs. J. Kok, raadslid
M.W.B. Lubben MSc, junior-raadslid

Externe commissieleden

dr. J. Faber (CE Delft)
prof. dr. P.P.C. Haanappel (emeritus-hoogleraar Lucht- en Ruimterecht, Universiteit Leiden)